Onze Algemene voorwaarden | Sendy

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Sendy: Sendy is een handelsnaam van KeenDelivery BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wiltonstraat 41, 3905KW te Veenendaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30254499.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Sendy een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Sendy en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Sendy zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 4. Diensten: alle diensten waartoe Sendy zich in het kader van overeenkomsten jegens de opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: lossen, in- en opslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderafhandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, retourverwerking, facturering en informatiebeheer ten aanzien van zaken, evenals het doen vervoeren van zaken. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Consumentenhelpdesk, de Sendy verzekering en alle IT producten en diensten welke Sendy aanbiedt.
 5. Logistieke ruimte: alle ruimten waarvan Sendy in het kader van warehousing gebruik maakt voor de opslag van zaken en overige uitvoering van de overeenkomst.
 6. Zaken: de ter zake van de uitvoering van de overeenkomst aan Sendy door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
 7. Zending: door de opdrachtgever voor verzending aangeboden zaken.
 8. Transporteur: de derde partij die zich verbindt tot het transport van de zending, zoals DPD, UPS, DHL, VMT en PostNL.
 9. Transport: het onder verantwoordelijkheid van de transporteur uitgevoerde feitelijke vervoer van de zending.
 10. Consumentenhelpdesk: de dienst waarbij Sendy rechtstreeks contact heeft met de eindklant.
 11. Sendy verzekering: de mogelijkheid om pakketten extra te verzekeren.
 12. IT pakket: alle beschikbare koppelingen en support.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sendy en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Van de overeenkomst maken, naast deze algemene voorwaarden, tevens deel uit de door Sendy beschikbaar gestelde servicegidsen en eventuele overige door haar beschikbaar gestelde schriftelijke informatie.
 2. Op het transport en de verzekering van de zending zijn de door de betreffende transporteur geldende voorwaarden van toepassing. Elk aanbod van Sendy vermeldt de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden, alsmede terzake van het transport en de verzekering van de zending, de toepasselijkheid van de algemene, of andersluidende voorwaarden van de betreffende transporteur.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in de onderhavige voorwaarden.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval dienen partijen in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van Sendy is vrijblijvend. Zij is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden voor zover een reeds tot stand gekomen overeenkomst daarin niet reeds voorziet.
 2. Aan een aanbod van Sendy dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sendy dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Elke overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Sendy, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sendy anders aangeeft.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 6. Elke overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Consumentenhelpdesk en het IT pakket van Sendy is van kracht, nadat deze optie schriftelijk is overeengekomen na ondertekenen van de offerte. Deze overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van twee jaar, waarbij de eerste twee maanden van het contract geldt als proeftijd, waarin ieder der partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan opzeggen. Na de proeftijd geldt een opzegtermijn van dertig dagen. Zonder opzegging wordt het contract automatisch verlengd.

Artikel 4. Derden

 1. Sendy is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Indien ondergeschikten van Sendy of door haar ingeschakelde derden buiten overeenkomst worden aangesproken ter zake van diensten waartoe zij door Sendy zijn ingeschakeld, kunnen zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid beroepen.

Artikel 5. Verplichtingen van partijen

 1. Sendy zal, voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet in de weg staat:
 • de zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst nemen, mits deze zaken deugdelijk zijn verpakt en de juiste documenten aanwezig zijn;
 • zorgdragen voor het laden, stuwen en lossen op de logistieke ruimte en de in- en opslag van zaken, tenzij deze zaken wat betreft omvang en/of aard niet onder het bereik van de tussen partijen overeengekomen condities vallen;
 • alle, ook niet rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeiende maatregelen nemen ter bescherming van het belang van de opdrachtgever. Waar mogelijk pleegt zij daaromtrent voorafgaand overleg met de opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Sendy de maatregelen die haar het beste voorkomen in het belang van de opdrachtgever en doet de opdrachtgever daarvan binnen bekwame tijd mededeling;
 • haar aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst verzekeren op basis van gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden;
 • schades aan en manco’s op in ontvangst te nemen en in ontvangst genomen zaken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever melden en aan hem ter zake instructies vragen;
 • bij transport de zaken in dezelfde staat als waarin zij deze heeft ontvangen, af leveren aan de transporteur;
 • tegenover derden geheimhouding betrachten van alle feiten en gegevens die haar uitsluitend in verband met de uitvoering van de overeenkomst bekend zijn, met uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het kader van haar normale bedrijfsvoering.
 • Bij het gebruik van de Consumentenhelpdesk en de Sendy verzekering is de opdrachtgever verplicht dagelijks een einde daglijst tekenen door chauffeur. Indien dit niet gebeurd kan Sendy geen garanties bieden voor het uitleveren en natrekken van de zending.
 • De opdrachtgever zal, voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet in de weg staat:
 • de zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, en voor zover nodig vergezeld van een vrachtbrief en van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van Sendy stellen;
 • Sendy tijdig al die opgaven doen en documenten verschaffen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor Sendy van belang zijn, tenzij hij aantoont dat Sendy deze gegevens kent of behoort te kennen. De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn en alle door hem verstrekte instructies en ter beschikking gestelde zaken in overeenstemming zijn met de door wet- en regelgeving gestelde eisen;
 • in geval van toepasselijke overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, tijdig alle inlichtingen en documenten verstrekken welke voor Sendy noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen. Het door de opdrachtgever verstrekken van inlichtingen en/of documenten, vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde overheidsbepalingen, houdt een instructie daartoe in. Sendy is steeds gerechtigd deze instructie al dan niet op te volgen;
 • Sendy c.q. haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst worden aangesproken ter zake van schade op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van aanspraken wegens intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaringsverplichting geldt indien de opdrachtgever niet voldeed aan enige verplichting die de wet of de overeenkomst hem oplegt, of ingeval de schade wordt veroorzaakt door omstandigheden welke zijn gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever;
 • naast de overeengekomen vergoeding, de eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten tijdig vergoeden;
 • eventuele kosten voor inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimingswerkzaamheden en afvoer van afval ontstaan ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst tijdig vergoeden;
 • bij beëindiging van de overeenkomst de zich bij Sendy bevindende zaken welke hem toebehoren uiterlijk op de laatste werkdag vóór de datum van beëindiging van de overeenkomst in ontvangst nemen en/of doen afvoeren, zulks na betaling van al hetgeen aan Sendy verschuldigd is en van datgene, waarvan op die dag bekend is dat het verschuldigd zal gaan worden;
 • voor zijn rekening en risico de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of doen afvoeren indien deze naar het oordeel van Sendy zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van haar niet kan worden gevergd deze langer in opslag te houden;
 • tegenover derden geheimhouding betrachten ten aanzien van alle feiten en gegevens die hem op basis van de overeenkomst bekend zijn, met uitzondering van bevoegde overheidsinstanties indien informatie moet worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift en van informatie-uitwisseling met derden in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

Artikel 6. Transport

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wijze van verzending van de zaken ter keuze van Sendy, evenals de aanwijzing der transporteur.
 2. Alle opdrachten zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding van de daarvoor gehanteerde kosten.
 3. Indien transporteurs weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is Sendy voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

Artikel 7. Schadeclaimprocedures

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel dient de opdrachtgever in geval van schade aan een zending, Sendy hiervan per ticket in de portal na bekendheid met de schade in kennis te stellen.
 2. Van een beschadigde pakketzending, doch niet ten aanzien van de verpakking en waarvan het transport door een transporteur is verzorgd dient binnen vijf dagen na ontdekking van de schade, overeenkomstig lid 1 melding te zijn gemaakt aan Sendy.
 3. Van een beschadigde pakketzending dient de opdrachtgever bij de schademelding aan Sendy te verstrekken:
 • het pakketnummer;
 • gewicht
 • minimaal vijf duidelijke foto’s, waarbij de binnen verpakking, buitenverpakking en schade aan de zaak goed zichtbaar is;
 • inkoopfactuur van de zaak
 • eventuele overige relevante informatie.
 • Sendy en transporteurs behouden zich het recht voor aanvullende informatie inzake de schadeclaim van de opdrachtgever te verlangen. De opdrachtgever dient de hier bedoelde aanvullende informatie zo spoedig mogelijk aan Sendy dan wel transporteur te verstrekken.
 1. De opdrachtgever is, voor zover hij daartoe in de gelegenheid is, gehouden een beschadigde zending in dezelfde staat onder zicht te houden als waarin de zending is ontvangen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen als bepaald in dit artikel niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, behouden Sendy en de transporteur zich het recht voor de schadeclaim niet in behandeling te nemen en de vordering van de opdrachtgever af te wijzen.
 3. Sendy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de omstandigheid dat de transporteur al dan niet rechtsgeldig, de schadeclaim van de opdrachtgever afwijst.
 4. Iedere uitkering van schadevergoeding als gevolg van toekenning van een schadeclaim door de transporteur geschiedt door Sendy. Sendy is niet eerder gehouden de schadevergoeding aan de opdrachtgever uit te keren dan nadat zij de schadevergoeding van de transporteur heeft ontvangen.
 5. Indien de transporteur de schadeclaim van de opdrachtgever toekent, is Sendy gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende schadevergoeding te verrekenen met haar vordering(en) op de opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is jegens Sendy aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet nakomen van diens verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade in of aan de logistieke ruimte, de bezittingen van Sendy en van derden, alsmede voor immateriële schade, veroorzaakt door de opdrachtgever, zijn zaken, daaronder begrepen de verpakkingen daarvan.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade wat betreft boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet-tijdige aanzuivering van douanedocumenten, ten gevolge van onder meer de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van zijn instructies en de door hem verschafte gegevens en/of documenten, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies.
 4. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het installeren van de koppeling. Sendy is niet aansprakelijk voor een juiste installatie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Sendy

 1. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Sendy, voor zover zij een vervoerovereenkomst die zij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen.
 2. Doet Sendy de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is zij, wanneer zij daardoor niet tijdig als transporteur is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die zij zou hebben moeten voldoen, wanneer zij wel tijdig als transporteur zou zijn aangesproken.
 3. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Sendy voor zover zij de vervoerovereenkomst, welke zij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoerovereenkomsten zij ter uitvoering van haar verbintenis aanging. Zij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten en gegevens ter beschikking te stellen, waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.
 4. De opdrachtgever verkrijgt jegens degeen, met wie Sendy heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij Sendy duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hij zelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door Sendy – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen hem en Sendy ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.
 5. Komt Sendy een verplichting als bedoeld in lid 3 niet na, dan is zij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van haar had kunnen verkrijgen, wanneer zij de overeenkomst die zij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de transporteur verkreeg.
 6. Sendy is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet nakomen door de opdrachtgever van enige krachtens de overeenkomst op de opdrachtgever rustende verplichting.
 7. Sendy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn.
 8. Zendingen zijn verzekerd overeenkomstig de onderstaande condities, doch uitsluitend voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen. De verzekeringscondities worden door de transporteur gehanteerd. Voor schade in verband met de zending draagt Sendy, behoudens het bepaalde in lid 1 tot en met 5, welke bepalingen van dwingend recht zijn, geen enkele aansprakelijkheid verder dan zij krachtens de toepasselijke verzekering (namens de transporteur) dient uit te keren. De verzekeringscondities staan vermeld in de beschikbaar gestelde servicegids. Niet alle schade wordt gedekt, dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de betreffende verzekering.
 9. Met betrekking tot schade en verlies van de zaken waarvoor Sendy aansprakelijk is, bijvoorbeeld in verband met opslag van de zaken, is die aansprakelijkheid beperkt tot 3,40 euro per kilogram brutogewicht van de beschadigde of verloren zaken, met een maximum van € 9.750,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande dat de door Sendy te vergoeden schade ten gevolge van beschadiging of verlies van de zaken nimmer meer zal bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen waarde van de zaken en tevens nimmer meer zal bedragen dan dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sendy onder de gegeven omstandigheden daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Sendy dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Bij gebreke van bewijs geldt de gangbare marktprijs voor zaken van dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats en het tijdstip van inontvangstneming van de zaken door Sendy.
 10. De aansprakelijkheid van Sendy voor alle andere schade, waarvoor zij aansprakelijk is, dan schade aan en/of verlies van de zaken, is beperkt tot € 9.750 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande dat in het geval door Sendy douaneformaliteiten worden verricht of door haar als fiscaal vertegenwoordiger wordt opgetreden, Sendy niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Sendy in welk geval de limiet uit de vorige zin overeenkomstige toepassing vindt. Tevens zal de aansprakelijkheid van Sendy nimmer meer bedragen dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Sendy dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 11. Sendy is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte schade, zoals gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 12. Alle vorderingen en verweren jegens Sendy vervallen door verloop van één jaar.
 13. Bij gebruik van de Consumentenhelpdesk is Sendy nimmer aansprakelijk voor schade welk voortvloeit uit het in gebreke blijven van derde partijen of het doorgeven van onjuiste informatie.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Sendy is bevoegd, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt.
 2. Sendy is voorts bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Sendy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen.
 3. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sendy gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 4. Voorts is Sendy gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (volledige) nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 5. Nimmer wordt door de opdrachtgever aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sendy op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door Sendy in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst geleden en nog te lijden schade voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien Sendy de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 8. Het opschortingsrecht als bedoeld in dit artikel kan ook worden ingeroepen jegens de schuldeisers van de opdrachtgever.
 9. Bij toepassing van dit artikel is Sendy, indien de wederkerige verbintenis voldoende samenhang bevat, gerechtigd tot het verplaatsen van de zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of het onderhands of publiekelijk verkopen van de zaken voor rekening van de opdrachtgever na verloop van veertien dagen na aangetekende verzending aan de opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop, zonder dat daarbij enige verdere formaliteiten in acht genomen hoeven te worden en/of het vernietigen van de zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop van de zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien, ondanks een redelijke poging daartoe van Sendy, geen koper gevonden kan worden, waarbij de kosten van het vernietigen steeds voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 11. Prijzen, kosten en betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de opmaak van de benodigde uitvoerdocumenten en de eventueel benodigde aangifte bij de douane (uitklaring). De invoeraangifte in het land van bestemming wordt plaatselijk verzorgd. De hieruit voortvloeiende kosten staan vermeld in de beschikbaar gestelde servicegids en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Sendy behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten door te belasten die bij de douaneafhandeling kunnen ontstaan.
 2. Per zending zal er brandstoftoeslag aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De brandstoftoeslag fluctueert en is per service verschillend.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen maximale afmetingen, of onjuist invoeren van de pakketgegevens in het boekingssysteem, behoudt Sendy zich het recht voor het pakket te weigeren, te retourneren of een toeslag per pakket, exclusief btw bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De hieruit voortvloeiende kosten staan vermeld in de beschikbaar gestelde servicegids en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Sendy factureert haar diensten als bedoeld in dit artikel wekelijks. Facturen worden langs elektronische weg aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Sendy voorgeschreven wijze.
 5. Eventueel verschuldigde invoerrechten en toeslagen opgelegd door de transporteur, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Alle bedragen die de opdrachtgever aan Sendy verschuldigd is, dienen, tenzij anders overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Sendy voorgeschreven wijze.
 7. Opdat de juistheid van een factuur deugdelijk kan worden onderzocht, zal de opdrachtgever de juistheid van facturen binnen 7 kalenderdagen na de dagtekening van de factuur hebben onderzocht en Sendy van eventuele (vermeende) onjuistheden hebben geïnformeerd.
 8. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan geeft Sendy de vordering uit handen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Sendy is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijk vooruitbetaling van de bedragen als bedoeld in het vorige lid te vorderen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de hier bedoelde vooruitbetaling volledig is voldaan.
 10. Alle bedragen als bedoeld in lid 7 van dit artikel zijn vatbaar voor verrekening door Sendy. Beroep op verrekening van vorderingen door de opdrachtgever is niet mogelijk.
 11. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 12. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 13. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de NEA-index (zie niwo.nl) Daarnaast heeft Sendy het recht om, onder opgave van redenen, tariefwijzigingen door te voeren. Tariefwijzigingen worden per eerste van de kalendermaand, nadat de opdrachtgever van de wijziging is geïnformeerd, van kracht.
 14. Als de kosten, die Sendy voor de opdrachtgever maakt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, wijzigen (bijvoorbeeld overheffingen van overheidswege), dan heeft Sendy het recht om de tarieven en toeslagen aan de hand daarvan te wijzigen.

Artikel 12. Retentie- en pandrecht

 1. Sendy heeft het recht de afgifte van de zaken, documenten en gelden, die Sendy in het kader van de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
 2. Sendy kan retentierecht uitoefenen op alle zaken, documenten en gelden die zij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Sendy ten laste van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die zaken.
 3. Op alle zaken, documenten en gelden die Sendy in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die Sendy ten laste van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen.
 4. Sendy zal een ieder die ten behoeve van de opdrachtgever zaken aan Sendy toevertrouwt, kunnen beschouwen als door de opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die zaken.
 5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van Sendy, de opdrachtgever of hij die aflevering vordert gehouden op verzoek van Sendy het gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 6. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de opdrachtgever, op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst gesloten met Sendy en alle daaruit tussen Sendy en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sendy wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt.
 4. Sendy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Sendy zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door Sendy is medegedeeld.